Ansvarsfriskrivning för webbrelationer

Denna jämförelsesajt, top5bastmadrass.se, drivs av DIBmat GmbH, ett helägt dotterbolag till Emma Sleep GmbH, vars primära vision är att förbättra och upprätthålla globala sömnstandarder genom forskning och teknik. Emma Sleep GmbH är moderbolag till Emma Sleep Pty Ltd, som äger de Emma-produkter som listas på denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning för innehållets riktighet

Informationen som tillhandahålls av top5bastmadrass.se hämtas från olika webbplatser och är korrekt enligt vår bästa kunskap vid den tidpunkt då recensionerna skapades. Produkt- eller annonsdetaljer kan dock ändras utan vår vetskap och vi jämför inte eller inkluderar inte alla märken på marknaden i alla kategorier. Observera att de betyg, recensioner och åsikter som publiceras på webbplatsen inte återspeglar framtida versioner och rykte för dessa produkter och vi frånsäger oss härmed alla uttryckliga utfästelser och garantier.
top5bastmadrass.se försöker hålla all information och alla erbjudanden uppdaterade och så korrekta som möjligt så att du kan fatta ett välgrundat och klokt beslut. top5bastmadrass.sek uppmuntrar dig dock att söka flera informationskällor och, i synnerhet, noggrant läsa de fullständiga villkoren för varje erbjudande för att säkerställa att du förstår dem och är lämpliga för dina behov. Vänligen se relevant tjänsteleverantör för fullständiga erbjudanden och information.

Testning och poängsättning

Metod för utvärdering av madrasser Ansvarsfriskrivning

top5bastmadrass.se varken rankar eller testar alla madrasser som finns på marknaden. Vissa madrasser finns inte tillgängliga på top5bastmadrass.se:s webbplats. DIBMaT har ett toppmodernt laboratorium för madrasstester i Frankfurt, Tyskland. Våra sömnexperter genomför marknadsundersökningar, samlar in data och utvärderar data som samlats in från offentlig information. Med hjälp av den offentliga information som samlas in lyfter våra forskare fram varumärken som de anser erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster.

Top5 Logo in Purple
Produktsortiment

Varje service- eller produkterbjudande utvärderas och jämförs. Våra sömnexperter tittar på de vanligaste eller viktigaste produkterbjudandena för varje varumärkeskategori (t.ex. fri leverans, garanti etc.).

Top5 Logo in Purple
Funktioner

Produktegenskaper utvärderas och jämförs. Våra forskare tittar på de gemensamma eller viktigaste produktaspekterna och elementen per kategori, liksom de unika egenskaper som erbjuds av ett varumärke, en produkt eller en tjänst.

Top5 Logo in Purple
Bedömning av användarupplevelse och varumärke

Kundupplevelser och kundperspektiv är viktiga och tas med i beräkningen när produkter och tjänster utvärderas.

Top5 Logo in Purple
Priser och certifikat

Prestigefyllda utmärkelser och erhållna certifikat är en indikator på ett företags kvalitet. Detta ger en konkret kvalitetsstämpel som bevisar kvaliteten på de produkter eller tjänster som du erbjuder.

I förekommande fall, där vissa källor beaktas mer än andra, tar vår ranking hänsyn till följande:
Söktrafik på nätet för de mest populära tillverkarna
Tillverkarnas webbplatser för att jämföra erbjudanden, produkter och priser
Menuåsikter och recensioner från konsumenter från olika källor, t.ex. webbplatser för tredjepartsgranskningar, tillverkarnas webbplatser, marknadsplatser på nätet och andra
Fysiska madrasstester som utförs vid vår madrasstestanläggning i Frankfurt
Fysiska madrasstester som utförs av externa institutioner eller konsumentorganisationer

Integritetspolicy

Vi välkomnar din användning av vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats.

Information om insamling av personuppgifter  

I det följande informeras du om insamling, behandling och användning av personuppgifter på vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som rör en levande person som kan identifieras.

Personuppgiftsansvarig är enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

Namn: DIBMat GmbHAdres Wilhelm-Leuschner-straat 78

60329 Frankfurt på Main

Frankfurt am Main, Tyskland

E-postadress: privacy@emma-sleep.com

Du kan nå vårt dataskyddsombud på följande kontaktuppgifter:

Namn: Emma Sleep GmbH

Dataskyddsombud

Adress Wilhelm-Leuschner-Straße 78

60329 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Tyskland

E-postadress privacy@emma-sleep.com

Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner för att presentera våra tjänster för dig eller använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan.

Dina rättigheter som registrerad  

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller personuppgifter som rör dig:

Den registrerades rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR):

Du har rätt att när som helst begära information om de uppgifter vi har om dig. Denna information omfattar, men är inte begränsad till, de kategorier av uppgifter som vi behandlar, de syften för vilka de behandlas, källan till

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

uppgifterna om de inte samlades in direkt från dig och, i tillämpliga fall, de mottagare som vi har delat dina uppgifter med. Du kan kostnadsfritt begära en kopia av dina uppgifter från oss. Om du behöver ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att debitera dig för dem.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR):

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.  Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att kontinuerligt hålla de uppgifter vi lagrar och behandlar korrekta, fullständiga och uppdaterade, baserat på den mest aktuella information som finns tillgänglig.

Rätt till radering av uppgifter (artikel 17 i GDPR):

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR):

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig men du vägrar att få dem raderade och vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 i GDPR.

Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR):

Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter - om det är tekniskt möjligt - till en annan ansvarig part. Du kan dock endast utöva denna rätt om databehandlingen baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal. I stället för att få en kopia av dina uppgifter kan du också begära att vi överför uppgifterna direkt till en annan ansvarig part som du har utsett.

Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR):

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som hänför sig till din särskilda situation, så länge som behandlingen baseras på ditt samtycke, på våra berättigade invändningar eller på

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

intressen eller på en tredje parts intressen. I så fall kommer vi att sluta behandla dina uppgifter. Detta gäller inte om vi kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om vi behöver dina uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke (artikel 7.3 i GDPR):

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till oss. Som ett resultat av detta får vi inte fortsätta den databehandling som baserades på detta

samtycket baserades på, i framtiden.

Om du anser att vi inte har svarat på lämpligt sätt på dina klagomål eller om du har ytterligare frågor har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Den myndighet som ansvarar för oss är "Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit":

http://www.datenschutz.hessen.de.

Du kan ställa frågor om dina rättigheter som registrerad till oss på privacy@emma-sleep.com eller per post till den personuppgiftsansvariges postadress.

Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats  

Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig och inte skickar någon information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande tekniska uppgifter som vi behöver för att du ska kunna se vår webbplats och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR):

IP-adress

datum och tid för förfrågningen

tidszonskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)

innehåll i förfrågan (specifik webbplats)

åtkomststatus/HTTP-statuskod

datavolym som skickas i varje enskilt fall

webbplats med ursprung

webbläsare

operativsystem och dess användargränssnitt

språk och version av webbläsarens programvara

De uppgifter som nämns ovan behandlas för följande ändamål:

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

För att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen;

Garantera bekväm användning av vår webbplats;

Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet, samt för andra administrativa ändamål.

Denna information lagras temporärt i så kallade loggfiler. Denna information registreras utan din inblandning och lagras tills den raderas automatiskt.

Kakor (cookies)  

Utöver de datakategorier som nämns ovan använder vi cookies för att göra besöket på vår webbplats så användarvänligt som möjligt och för att du ska kunna använda vissa funktioner. Cookies är små textfiler som lagras på din webbläsares delegerade hårddisk, vilket gör att viss information kan flöda tillbaka till den person som placerade cookien (i detta fall oss). Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten på vår webbplats.

Olika typer av kex

Denna webbplats använder följande typer av cookies:

Övergående cookies

Övergångscookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa är vanligtvis sessionscookies, som lagrar ett så kallat "sessions-ID" som gör att du kan tilldela olika frågor i din webbläsare under en viss session. Detta kan användas för att identifiera din enhet när du upprepade gånger besöker en webbplats under en session. Dessa cookies raderas så snart du loggar ut eller webbläsarfönstret stängs.

Permanenta cookies

Permanenta cookies säkerställer att webbplatsen kommer ihåg din information och dina inställningar vid ditt nästa besök. Detta ger dig snabbare och enklare tillgång till webbplatsen, eftersom du till exempel inte behöver ändra dina språkinställningar igen. Hur länge cookien stannar kvar på din enhet beror på cookiens varaktighet eller utgångsdatum och på dina webbläsarinställningar. Dessa cookies raderas

raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera från cookie till cookie. Permanenta cookies kan raderas när som helst via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Beroende på typen av cookie använder vi cookies baserat på våra legitima intressen (tekniskt nödvändiga cookies) eller baserat på ditt samtycke (valfria cookies), beroende på ditt val av den cookie-banner som visas när du besöker

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

webbplats. Du kan också anpassa inställningarna i din webbläsare efter dina önskemål och t.ex. neka tredjepartscookies eller alla cookies. Detta kan leda till en funktionell begränsning av våra erbjudanden.

Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter  

Som ett led i vår verksamhet och våra tjänster kan det bli nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter som finns lagrade om dig till fysiska personer, juridiska personer eller myndigheter. Vi ingår avtal med våra tjänsteleverantörer som garanterar att de endast får behandla dina personuppgifter på ett sätt som vi uttryckligen har instruerat dem att göra. Dessutom säkerställer vi att de vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och att de inte sparar dina personuppgifter längre än nödvändigt. Externa tjänsteleverantörer som kan ta emot personuppgifter tillhör i allmänhet följande kategorier av mottagare:

Dotterbolag och närstående bolag;

IT-tjänsteleverantör för underhåll av vår IT-infrastruktur

Molnleverantör

Tjänsteleverantör för optimering av online-erbjudanden

Om uppgifter behandlas i länder utanför Europeiska unionen eller EWR kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsnivån. Om det inte finns något beslut från EU-kommissionen kommer vi endast att överföra uppgifter till tjänsteleverantörer från tredjeländer som tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 46 i GDPR (oftast EU:s standardavtalsklausuler).

Kontaktformulär  

När du kontaktar oss (t.ex. via e-post eller via kontaktformuläret) kommer de uppgifter du lämnar att behandlas i syfte att hantera din förfrågan och i händelse av att följdfrågor uppstår. Kontaktformuläret är en tilläggstjänst

tjänst från oss för att du snabbt och enkelt ska kunna kontakta oss och baseras på artikel 6.1 f i GDPR.

Personuppgifter som samlas in av oss i detta sammanhang kommer att raderas när den begäran som är kopplad till kontakten har klargjorts helt och hållet och det förväntas inte heller att den specifika kontakten kommer att vara relevant igen i framtiden, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter förhindrar detta.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

Blogg

På vår blogg, där vi publicerar olika artiklar om ämnen som rör vår verksamhet, kan du skriva offentliga kommentarer. Dina kommentarer publiceras med ditt angivna användarnamn direkt under inlägget. Du kan använda en pseudonym i stället för ditt riktiga namn. Du måste ange ditt användarnamn och din e-postadress, all ytterligare information är frivillig. Om du lämnar en kommentar kommer vi att lagra din IP-adress ytterligare. Lagringen är nödvändig för att vi ska kunna försvara oss mot skadeståndsanspråk vid eventuell publicering av olagligt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle flagga din kommentar som olaglig. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Kommentarer kontrolleras inte före publicering. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer om tredje part hävdar att de är olagliga.

Nyhetsbrev  

Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden som innehåller marknadsföringsinformation. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag. Med följande information informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev och om registrerings-, sändnings- och statistikutvärderingsförfarandet och din rätt att invända.

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev använder vi ett loggat Double-Opt-in-förfarande. Detta innebär att du efter prenumerationen får ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din prenumeration. Denna bekräftelse är nödvändig för att förhindra att någon registrerar sig med en utländsk e-postadress. Nyhetsbrevsprenumerationer loggas för att bevisa prenumerationsprocessen i

i enlighet med lagkrav. Detta inkluderar lagring av tidpunkten för registrering och bekräftelse samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras av tjänsteleverantören loggas också. Syftet med detta förfarande är att kunna bevisa din registrering och reda ut eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

För att prenumerera på nyhetsbrevet räcker det med att ange din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att rikta sig till dig personligen. Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Utskicket av nyhetsbrevet och mätningen av prestanda baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev och inte längre få nyhetsbrevet. Du kan meddela din återkallelse genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på

privacy@emmasleep.com.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

Sociala medier, portaler  

Vi är representerade på de sociala nätverk och portaler för arbetsgivargranskning som anges nedan. Dessa närvaron drivs uteslutande av respektive leverantör. De används för direkt kommunikation med kunder, intressenter och användare. Om du kontaktar oss via våra sociala medier kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss samt de uppgifter som är nödvändiga för att behandla din begäran (art. 6.1 b GDPR). I den mån du har gett ditt samtycke till operatörerna av respektive sociala medieplattformar (t.ex. genom en kryssruta för opt-in), sker behandlingen på grundval av artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke från operatören av respektive plattform med verkan för framtiden.

När du besöker våra sidor på sociala medier registreras dina användardata och tillhandahålls till oss av leverantören. De exakta typerna av data varierar från leverantör till leverantör, men inkluderar vanligtvis följande information:

Follower: antal och sparade profiler; information om tillväxt och utveckling under en viss tidsperiod.

Räckvidd: antal personer som ser ett visst bidrag; antal interaktioner med ett bidrag. Av detta kan man t.ex. dra slutsatser om vilket innehåll som tas emot bättre av communityn än annat.

Annonsernas prestanda: Hur många personer nåddes av ett bidrag eller en betald annons och interagerade med den?

Demografisk information: Besökarnas genomsnittsålder, kön, plats, språk.

Eftersom våra sociala mediekanaler drivs av leverantörerna av respektive socialt nätverk, kan det förekomma ytterligare användning av dina personuppgifter av respektive operatör, som vi inte har någon kontroll över.  Detta innebär ofta att din IP-adress registreras, att statiska utvärderingar skapas och att ytterligare information som lagras i form av cookies bearbetas. Vi har ingen möjlighet att påverka genereringen och presentationen av dessa uppgifter och kan inte avaktivera denna funktion eller förhindra behandlingen av uppgifterna.

Utövandet av den registrerades rättigheter och förfrågningar kan mest effektivt riktas direkt till plattformsleverantörerna, eftersom endast de har tillgång till dina uppgifter och kan vidta omedelbara åtgärder och tillhandahålla information. Om vårt samarbete skulle vara nödvändigt för detta ändamål kommer vi att hjälpa dig att hävda dina rättigheter som registrerad.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

Mer detaljerad information om användarvillkoren för respektive plattform samt en detaljerad beskrivning av ytterligare databehandling och respektive alternativ för invändningar finns på leverantörernas sidor under:

Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA): http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084,

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA):

http://instagram.com/legal/privacy/

YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos) https://policies.google.com/privacy https://www.youtube.com/t/terms - Twitter (The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irland):

https://twitter.com/en/privacy

Xing (Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland):

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy https://privacy.xing.com/en/privacy policy/printable-version

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company): https://www.linkedin.com/legal/privacy policy

Shopify (Shopify International Ltd.): https://www.shopify.com/legal/privacy 10. Plug-Ins för sociala medier

Vi har integrerat plug-ins i våra webbtjänster. Dessa plug-ins indikeras av motsvarande knapp som hör till tjänsten. Med hjälp av insticksprogrammen kan användarna dela eller lägga upp länkar till respektive webbplats i sociala nätverk som Facebook eller Twitter eller rekommendera innehållet där. Genom din aktiva interaktion med dessa plug-ins, t.ex. genom att klicka på motsvarande knapp eller lämna en kommentar, överförs denna information direkt till respektive tjänst och lagras där.

När du besöker en av våra webbtjänster som innehåller ett aktiverat insticksprogram upprättar din webbläsare en anslutning till servrarna för den aktuella tjänsten, som i sin tur överför innehållet i insticksprogrammet till din webbläsare, som sedan integrerar det på den sida som visas. På så sätt vidarebefordras information om besöket på våra webbtjänster till den relevanta tjänsten. Vi samlar inte själva in några personuppgifter med hjälp av de sociala insticksprogrammen eller om deras användning och har inget inflytande över vilka uppgifter ett aktiverat insticksprogram samlar in och hur de används av leverantören. Det bör antas att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det är också möjligt att tjänsteleverantören kan försöka lagra cookies på den dator som används. Om du är inloggad på den aktuella tjänsten samtidigt som du besöker våra webbtjänster via

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

ditt personliga användarkonto (t.ex. via en annan webbläsarsession), kan tjänsteleverantören koppla besöket på våra webbtjänster till ditt konto.

De vanliga insticksprogrammen för sociala medier överför de ovan nämnda användardata till operatören av det sociala nätverket varje gång webbplatsen öppnas. Detta gäller även om du som användare av webbplatsen inte är inloggad eller inte är medlem i nätverket. För att förhindra oavsiktlig och oavsiktlig insamling och överföring av personuppgifter till tjänsteleverantören använder vi den så kallade "2-klickslösningen" med våra webbtjänster: För att aktivera ett önskat plugin måste det först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Först när insticksprogrammet är aktiverat påbörjas insamlingen av information och överföringen av den till tjänsteleverantören. Utan att aktivera insticksprogrammet, vilket endast sker på din egen begäran, kan du därför surfa på våra webbtjänster utan att överföra personuppgifter till operatörerna av sociala nätverk på ett sätt som överensstämmer med dataskyddet. I detta fall sker databehandlingen på grundval av artikel 6.1 f i GDPR och i syfte att bevara din yttrandefrihet och göra det lättare att (sam)dela bidrag.

Av dataskyddsskäl använder vi den så kallade "Shariff-lösningen" som utvecklats av tidningen c't. Shariff-lösningen fungerar på så sätt att alla data och funktioner som krävs för knappvisning initialt görs tillgängliga av vår webbserver. Först när du bestämmer dig för att dela en artikel via respektive knapp och klickar på den, vidarebefordras uppgifterna till operatören av respektive sociala medietjänst. I detta fall sker databehandlingen på grundval av artikel 6.1 f i GDPR och i syfte att bevara din yttrandefrihet och göra det lättare att (sam)dela bidrag.

De plug-ins som används är begränsade till applikationer från de företag som listas under "Sociala medier, portaler". Vi har inget inflytande över de uppgifter som samlas in och databehandlingsförfarandena, och vi är inte heller medvetna om den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen och lagringsperioderna. Vi har inte heller någon information om hur plug-in-leverantören raderar de insamlade uppgifterna. Vi gör vårt yttersta för att uppfylla vår informationsskyldighet och ge de registrerade största möjliga insyn i informationen. Om du vill ha mer detaljerad information om dessa företags databehandling rekommenderar vi att du kontaktar den personuppgiftsansvarige för tjänsten i fråga. Om vårt samarbete skulle behövas kommer vi naturligtvis att hjälpa dig att hävda dina rättigheter som registrerad.

Facebook Insights - "Facebook Fanpages"  

När du besöker vår Facebook-sida samlar Facebook bland annat in din IP-adress och annan information, som lagras på din enhet i form av cookies. Denna

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

informationen används för att förse oss, som operatör av Facebook-sidan, med statistisk information om användningen av Facebook. Vi har tillgång till denna statistik via så kallade "Facebook-insikter". Denna statistik samlas in och görs tillgänglig uteslutande av Facebook. Vi som operatör av sidan har inget inflytande på hur den genereras och presenteras. Vi kan inte heller stoppa eller förhindra genereringen och databehandlingen av den. Mer information om de "insikter" som Facebook ställer till förfogande finns här:

https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Följande information kommer att tillhandahållas oss av Facebook genom "Insights": Antal sidvisningar, "gillamarkeringar", sidaktivitet, räckvidd, visningar, videovisningar, klick och reaktioner på inlägg, inläggsräckvidd, kommentarer, delat innehåll, svar, könsfördelning, regional fördelning av användare (ursprung baserat på land och stad), språk, butiksöppningar och klick, klick på adress och telefonnummer.

Driften av denna Facebook-sida och den därav följande behandlingen av användarnas personuppgifter baseras på artikel 6.1 f i GDPR och vårt berättigade intresse av att informera och kommunicera med användare och besökare på vår Facebook-sida.

Som operatör av denna fansida är vi tillsammans med Facebook ansvariga för databehandlingen. Av denna anledning har vi kommit överens med Facebook inom ramen för det så kallade "Page Insights"-tillägget om vilken part som bär vilka skyldigheter enligt GDPR. Huvudansvaret för behandlingen av insiktsdata enligt GDPR ligger kvar hos Facebook. Facebook är skyldigt att vederbörligen uppfylla alla skyldigheter enligt GDPR i samband med behandlingen av insiktsdata (bland annat artiklarna 12 och 13, 15 till 22 och 32 till 34 i GDPR). Du kan göra anspråk på dina rättigheter som registrerad enligt GDPR antingen från oss eller från Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland"). Om du som registrerad kontaktar oss enligt GDPR angående behandlingen av insiktsdata och Facebook Irelands skyldigheter i samband med tillägget "Page Insights", är vi skyldiga att vidarebefordra all relevant information om detta till Facebook Ireland. Detaljerad information om Page Insights Addon och den personuppgiftsansvariges skyldigheter finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Facebooks adress och integritetspolicy finns nedan:

Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, EUA;

http://www.facebook.com/policy.php; för mer information om Facebooks insamling och behandling av uppgifter:

http://www.facebook.com/help/186325668085084,

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications e

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Google Analytics  

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC. Ansvarig tjänsteleverantör inom EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och för att förbättra den regelbundet. Med hjälp av den statistik som erhålls kan vi förbättra vårt erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och öka framgången för våra marknadsföringskampanjer. För detta ändamål registreras dina användningsdata, t.ex. din IP-adress, de sidor du besökte (klickväg), konverteringar som registrering av nyhetsbrev eller nedladdningar, klick, vistelsens längd, region eller teknisk information om din webbläsare. För detta ändamål använder Google Analytics så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA.

Den rättsliga grunden för denna databehandling enligt artikel 6.1 a i GDPR är ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Behandlingen sker för att analysera och optimera vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att hämta cookien och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara. Observera dock att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra att de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att dessa uppgifter behandlas av Google genom att inte samtycka till att cookien placeras eller genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "anonymizeIp". Detta innebär att IP-adresser behandlas i förkortad form, vilket gör det omöjligt för oss att identifiera en person. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra Google-data.

Denna webbplats använder även Google Analytics för enhetsövergripande analys av besökarflöden, vilket sker via ett användar-ID. Du kan kontrollera

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

enhetsövergripande analys av din användning avaktiverad i ditt kundkonto under "Mina uppgifter", "Personuppgifter".

Mottagare av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i egenskap av personuppgiftsbiträde. För detta ändamål har vi ingått ett databehandlingsavtal med Google och har ingått EU-standardiserade dataskyddsklausuler. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA, och, i tillämpliga fall, amerikanska myndigheter kan ha tillgång till de uppgifter som lagras av Google.  I Googles integritetspolicy finns mer information om syftet med och omfattningen av de uppgifter som Google samlar in och bearbetar, och mer information om dina integritetsrättigheter och inställningsalternativ: www.google.com/policies/privacy, http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, integritetspolicy:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Remarketing

Vår webbplats använder Remarketing-funktionen i Google Analytics i samband med paraplyfunktionerna hos leverantörerna Google AdWords och Google DoubleClick. Ansvarig tjänsteleverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med denna funktion kan målgrupper för reklam som skapats med Remarketing Tool i Google Analytics anslutas till enhetens paraplyfunktioner för Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan intressebaserade, personliga reklammeddelanden skräddarsys för dig, beroende på ditt

tidigare användning och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon), även visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller bärbar dator). För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in användar-ID som autentiserats av Google för att definiera och skapa målgrupper för annonsering över enhetsgränser.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 a i GDPR ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsares programvara. Observera dock att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in personuppgifter som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetar dessa uppgifter av Google genom att permanent motverka remarketingverktyget för olika enheter genom att avaktivera personlig reklam i ditt Google-konto via den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Mottagare av personuppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland som personuppgiftsbiträde. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för detta ändamål och EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser (SCC). Google LLC, baserat i Kalifornien, och eventuellt amerikanska myndigheter, kan få tillgång till

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

till de uppgifter som lagras av Google. Ytterligare information och

dataskyddskrav finns i Googles dataskyddsförklaring: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Facebooks anpassade målgrupper

Webbplatsen använder även Facebook Inc:s ("Facebook") remarketingfunktion.  Detta gör det möjligt för användare av webbplatsen att visas intresserelaterade annonser när de besöker Facebooks sociala nätverk eller andra webbplatser som också använder denna process. Vi strävar efter att visa dig annonser som är intressanta för dig, för att göra vår webbplats mer intressant för dig.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Facebook samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kunskapsnivå. Genom integrationen av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har besökt vår webbplats eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket på vår webbplats till ditt konto.  Även om du inte är registrerad eller inloggad hos Facebook finns det en möjlighet att Facebook tar reda på och lagrar din IP-adress och andra identifierande egenskaper.

Funktionen kan avaktiveras för inloggade användare under följande länk: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR.  Mer information finns tillgänglig på följande länk:

https://www.facebook.com/about/privacy.

Google AdWords  

Denna webbplats använder Google Adwords, en webbtjänst från Google LLC. Ansvarig tjänsteleverantör inom EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Vi använder Google Adwords för att uppmärksamma våra erbjudanden genom reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Uppgifterna från reklamkampanjerna gör det möjligt för oss att avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Därigenom tillgodoser vi intresset av att visa dig reklam som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant och att göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna. Dessa reklammedier levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi cookies från annonsservern som gör det möjligt för oss att mäta vissa parametrar för att mäta framgång, t.ex.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

visning av annonser eller klick från användare. Om du når vår webbplats via en Google-annons kommer Google Adwords att lagra en cookie på din enhet. Det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), den sista visningen (relevant för konverteringar efter visning) och opt-out-information (som anger att användaren inte längre vill bli kontaktad) lagras vanligtvis som analysvärden för denna cookie. Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och den cookie som lagrats på användarens dator ännu inte har löpt ut, kan Google och kunden se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje AdWords-kund tilldelas en egen cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser.

Vi får statistiska utvärderingar från Google. Dessa utvärderingar gör det möjligt för oss att se vilka av de använda annonseringsverktygen som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare personuppgifter från användningen av reklammaterialet, och vi kan inte heller identifiera användare på grundval av denna information. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vårt kunskapsläge: Genom integrationen av AdWords Conversion får Google information om att du har öppnat den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, kan leverantören ta reda på och lagra din IP-adress.

Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är artikel 6.1 a i GDPR ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsares programvara. Observera dock att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du förhindra att de personuppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google samt att dessa personuppgifter behandlas av Google genom att permanent motverka remarketing/targeting över enhetsgränser genom att avaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto; för att göra detta, följ denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Mottagare av personuppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i egenskap av personuppgiftsbiträde. För detta ändamål har vi ingått ett

databehandlingsavtal med Google och vi har ingått EU-standardiserade dataskyddsklausuler. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA, och, i tillämpliga fall, amerikanska myndigheter kan ha tillgång till

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

till de uppgifter som lagras av Google. Ytterligare sekretessinformation om Google AdWords, Google Conversion Tracking och dess sekretesspolicy finns på:

https://www.google.de/policies/privacy/.

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager, en tagghanteringslösning från Google LLC. Ansvarig tjänsteleverantör inom EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Vi använder Google Tag Manager för att hantera våra webbplatstaggar. För att övervaka systemets stabilitet och prestanda kan Google Tag Manager samla in vissa aggregerade data om taggavfyrning. Dessa uppgifter omfattar inte användarnas IP-adresser eller användarspecifika identifierare som kan kopplas till en viss individ. Bortsett från data i standard HTTP-förfrågningsloggar, som alla raderas inom 14 dagar efter mottagandet, samlar Google Tag Manager inte in, lagrar eller delar information om besökare på våra kunders fastigheter, inklusive besökta sidadresser.

I enlighet med artikel 6.1 a i GDPR är den rättsliga grunden för denna databehandling ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Behandlingen sker för att analysera och optimera vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att hämta cookien och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att dessa data behandlas av Google genom att inte samtycka till inställningen av cookien eller genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt under följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mottagare av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i egenskap av personuppgiftsbiträde. För detta ändamål har vi undertecknat ett databehandlingsavtal med Google och har ingått EU-standardiserade dataskyddsklausuler. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA, och, i tillämpliga fall, amerikanska myndigheter kan ha tillgång till de uppgifter som lagras av Google.  För mer information om syftet med och omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas av Google, och för mer information om dina integritetsrättigheter och inställningsalternativ, se Googles integritetspolicy: www.google.com/policies/privacy, privacy-policy:

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en#:~:text=Data%20verz ameld%20by%20Google%20Tag,associated%20with%20a%20determined%20individual.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15/04/2021 Version: 1

Microsoft Clarity

Denna webbplats använder Microsoft Clarity. Ansvarig tjänsteleverantör är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Vi använder Microsoft Clarity för att förstå hur användarna interagerar med vår webbplats.  Microsoft Clarity registrerar användarinteraktioner på din webbplats, t.ex. hur sidan återges och vilka interaktioner din användare har haft på din webbplats, t.ex.

musrörelser, klick, rullning osv. Genom att använda Claritys robusta analysverktyg förbättrar vi din webbplats för dina kunder och ditt företag.

I enlighet med artikel 6.1 a i GDPR är den rättsliga grunden för denna databehandling ditt samtycke, som du har gett via cookiebannern. Behandlingen sker för att analysera och optimera vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att hämta cookien och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara. Mer information finns här

https://docs.microsoft.com/enus/clarity/faq.

Mottagare av personuppgifterna är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Mer information och information om Microsofts specifika integritetspolicy finns på https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Ometria

Denna webbplats använder Ometria för att få en enda och enhetlig bild av varje kund i syfte att öka försäljningen genom personligt innehåll som är skräddarsytt för respektive segment. Ansvarig tjänsteleverantör är Ometria Ltd, 38 Park St, London, Greater London, W1K 2JF, Storbritannien ("Ometria").

Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt artikel 6.1 f GDPR vårt berättigade intresse av att fatta datadrivna beslut om kundsegmentering, produktmerchandising, marknadsföring och kundupplevelse på plats.

Mottagare av uppgifterna är Ometria Ltd. 38 Park St, London, Greater London, W1K 2JF, United Kingdom. Se Ometrias integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas:

https://ometria.com/privacypolicy.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

Facebook-pixel

Denna webbplats använder Facebook Pixel. Ansvarig tjänsteleverantör är Facebook Ireland Limited ("Facebook") 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Irland.

När du surfar på denna webbplats samlar Facebook in en begränsad mängd data som rör din surfning, till exempel, men inte begränsat till, följande:  Facebook-användar-ID, webbläsarinformation, användningsdata, icke-känsliga anpassade data, hänvisnings-URL, pixel-ID, användarbeteende, visade annonser, interaktioner med annonser, tjänster och produkter, marknadsföringsinformation, visat innehåll, IP-adress, enhetsinformation, lyckad marknadsföringskampanj, geografisk plats, hashad e-post.  Facebook använder informationen för att analysera om kunder vidtar åtgärder efter att ha sett vår Facebook-annons, för att nå samma kunder igen genom att använda skräddarsydda målgrupper och för att uppnå kundoptimering genom att leverera våra annonser till personer som är mer benägna att vidta vissa åtgärder.

Enligt artikel 6.1 a i GDPR är den rättsliga grunden för denna databehandling ditt samtycke, som du har gett via cookiebannern. Behandlingen sker för marknadsförings-, retargeting-, spårnings-, analys- och reklamändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå till cookie-inställningarna och ändra ditt val där.

Mottagare av uppgifterna är Facebook Ireland Limited ("Facebook") 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Irland och Facebook, Inc. som personuppgiftsbiträden. Observera att denna tjänst kan överföra uppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till ett land som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål utan att du har någon möjlighet att göra något åt det.

Se Facebooks integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas.

https://www.facebook.com/privacy/explanation. Klicka här för att välja in alla domäner som tillhör det bearbetande företaget. https://www.facebook.com/ads/preferences/.

Amazons partnerskapsprogram

Vi är deltagare i Amazon Europe S.A.R.I. Partner Programme och partner i Advertising Programme, som är utformat för att tillhandahålla ett medium för webbplatser,

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15/04/2021 Version: 1

som kan användas för att tjäna pengar genom att placera annonser och länkar till http://www.amazon.de reklamavgifter. Med programmet vill vi visa dig annonser som är av intresse för dig och göra vår webbplats mer intressant för våra användare.

För att visa annonserna samlas statistiska uppgifter in om dig, som behandlas av våra reklampartners. Genom att besöka webbplatsen får Amazon information om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats. För detta ändamål använder Amazon webb-beacons för att fastställa dina behov och, om nödvändigt, placera en cookie på din dator. De uppgifter som avses i avsnitt 3 i detta uttalande överförs. Vi har ingen kontroll över de uppgifter som samlas in och vi känner inte heller till den fullständiga omfattningen av datainsamlingen och lagringsperioden. Om du är inloggad på Amazon kan dina uppgifter tilldelas direkt till ditt konto där. Om du inte vill bli länkad till din Amazon-profil bör du logga ut. Dina uppgifter kan komma att delas med Amazons entreprenörer och myndigheter. Vi har ingen kontroll över de uppgifter som samlas in, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen. Uppgifterna överförs till USA och utvärderas där.  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är art. 6 sek. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Du kan förhindra installation av Amazon Partner Program-cookies på flera sätt: i) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed, i synnerhet kommer undertryckande av tredjepartscookies att förhindra att du får tredjepartsannonser; ii) genom att inaktivera Amazons intressebaserade annonser via länken http://www.amazon.de/gp/dra/info; iii) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i den självreglerande kampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices, med dessa inställningar tas bort när du tar bort dina cookies. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande fullt ut.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamling och databehandling, samt ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, kan också erhållas från: Amazon EU S.A.R.l, Amazon Services Europe S.A.R.l. och Amazon Media EU S.A.R.l., alla tre belägna 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; E-post: ad-feedback@amazon.de. Amazon är föremål för EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. För mer information om Amazons dataanvändning, se företagets integritetspolicy:

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&node Id=3312401 och http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

YouTube-videor

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

I marknadsföringssyfte har vi bäddat in YouTube-videor i vårt online-erbjudande, videor som lagras på http://www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa videor är inbäddade i "privacy enhanced mode", dvs. YouTube använder inte cookies för att analysera användarnas beteende, t.ex. för att anpassa videouppspelningen. Istället baseras videorekommendationerna på den aktuella videon. Videor som spelas upp i det utökade sekretessläget påverkar inte vilka videor som rekommenderas till en användare på YouTube. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 bokstav f) GDPR.  Vårt berättigade intresse ligger i att förbättra kvaliteten på vår närvaro på internet.

För att tillhandahålla annonserna samlas statistiska uppgifter om dig in och behandlas av våra reklampartners. Genom att besöka webbplatsen får Amazon information om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats.

För detta ändamål använder Amazon webb-beacons för att fastställa dina behov och, om nödvändigt, placera en cookie på din dator. De uppgifter som avses i avsnitt 3 i detta uttalande överförs. Vi har ingen kontroll över de uppgifter som samlas in, och vi känner inte heller till den fullständiga omfattningen av datainsamlingen och lagringsperioden. Om du är inloggad på Amazon kan dina uppgifter tilldelas direkt till ditt konto där. Om du inte vill bli länkad till din Amazon-profil bör du logga ut. Dina uppgifter kan komma att delas med Amazons entreprenörer och myndigheter. Vi har ingen kontroll över de uppgifter som samlas in, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen. Uppgifterna överförs till USA och utvärderas där.  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är art. 6 sek. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Du kan förhindra installation av Amazon Partner Program-cookies på flera sätt: i) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed, i synnerhet kommer undertryckande av tredjepartscookies att förhindra att du får tredjepartsannonser; ii) genom att inaktivera Amazons intressebaserade annonser via länken http://www.amazon.de/gp/dra/info; iii) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i den självreglerande kampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices, med dessa inställningar tas bort när du tar bort dina cookies. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande fullt ut.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamling och databehandling, samt ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och

inställningsalternativ för att skydda din integritet, kan du också få från: Amazon EU S.A.R.l, Amazon Services Europe S.A.R.l. och Amazon Media EU S.A.R.l., alla tre belägna 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; E-post: ad-feedback@amazon.de. Amazon är föremål för EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. För mer information om Amazons dataanvändning, se företagets sekretesspolicy:

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeI d=3312401 och http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

Dokumentkontroll  

Senast uppdaterad: 15.04.2021 Version: 1